Regulamin serwisu attero.pl.

 

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Właścicielem Serwisu attero.pl jest Attero.pl Wojciech Modrzejewski z siedzibą w Łodzi, ul. Przyjacielska 6, 93-240 Łódź. NIP - 5991620202, REGON - 210985690 zarejestrowany w CEIDG pod numerem 000061193/2014 zwany dalej Usługodawcą. Serwis dostępny jest pod adresem http://www.attero.pl, adres poczty elektronicznej biuro@attero.pl, nr telefonu 501709040, nr rachunku bankowego 47 1090 2705 0000 0001 2077 7391.
  2. Pojęcia podstawowe.
   1.  Klient –  osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
   2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu, a także usług oferowanych przez serwis i dostępnych za pomocą przeglądarki internetowej, w szczególności osoba posiadająca zarejestrowane w Serwisie konto użytkownika.
   3. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z  jego działalnością gospodarczą lub zawodową. (zgodnie z art. 22 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93).
   4. Usługi elektroniczne – dostęp do funkcjonalności Serwisu w celu przetwarzania i przechowywania zbiorów danych, wykonania określonych operacji na zbiorach danych, zdobycia niektórych informacji.
   5. Usługi świadczone osobiście – wykonywane na rzecz Klienta czynności w miejscu i zakresie przez niego wskazanym.
   6. Sprzedawca, Usługodawca, Sprzedający – właściciel Serwisu attero.pl.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  4. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego attero.pl, zwanego dalej Serwisem, składania zamówień na produkty dostępne w Serwisie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  5. Serwis skierowany jest głównie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
  6. Wszyscy Użytkownicy korzystający z Serwisu attero.pl zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób oznacza bezwarunkową zgodę na treść Regulaminu.
  7. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu niezgodnie z przeznaczeniem, w sposób niezgodny z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sposób naruszający prawa majątkowe i dobre imię Użytkowników Serwisu.
  8. Zabrania się publikowania w Serwisie materiałów łamiących prawo, obraźliwych, pornograficznych oraz budzących odrazę.
  9. Wypowiadając się za pomocą środków dostępnych w Serwisie attero.pl używać należy języka polskiego oraz przestrzegać zasad ortografii i gramatyki obowiązujących w języku polskim.
  10. Usługodawca ma prawo zablokować danemu Usługobiorcy dostęp do Konta i usług w przypadkach:
   1. działania Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,
   2. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
   3. gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa Serwisu.
  11. Blokada trwa przez okres niezbędny do usunięcia naruszenia lub skutków działań szkodliwych oraz wdrożenia rozwiązań zapobiegających ich powstaniu w przyszłości.
  12. Usługodawca ma prawo stałego usunięcia konta użytkownika oraz odmowy jego ponownej rejestracji w przypadku, gdy jego działania uznaje za szczególnie szkodliwe dla funkcjonowania lub interesów Serwisu.
 2. Zakres świadczonych usług.
  1. Usługodawca prowadzi sprzedaż usług elektronicznych, towarów oraz innych usług dla podmiotów zajmujących się budową i eksploatacją sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
  2. Dostęp do usług elektronicznych możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy mogą także dokonywać zakupów za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.
  3. Usługi inne niż elektroniczne, a także sprzedaż towarów są dostępne dla wszystkich Użytkowników, którzy mogą składać zamówienia za pomocą poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną.
  4. Każdy Użytkownik może proponować zmiany funkcjonalności narzędzi informatycznych z uwzględnieniem swoich wymagań.
  5. Narzędzia informatyczne Serwisu służą do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych pozyskiwanych przez Użytkowników w związku z prowadzoną przez nich działalnością. Właścicielem tych danych jest Użytkownik, który je wprowadził do Systemu.
  6. Na podstawie wprowadzonych danych generowane są statystyki, zestawienia, protokoły oraz inne dokumenty do wyłącznego dysponowania przez Użytkownika.
 3. Wymagania techniczne.
  1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych, z włączona obsługą plików „cookies” oraz javascript: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla w najnowszych wersjach).
  2. Użytkownik winien posiadać zainstalowane oprogramowanie umożliwiające korzystanie z generowanych w Systemie dokumentów w formatach PDF, DOCX oraz XLSX.
  3. Korzystanie z usług Serwisu odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej i nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia końcowego używanego przez Użytkownika w zakresie innym niż normalne działanie stosowanej przeglądarki.
 4. Pliki cookies.
  1. Serwis attero.pl wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2. Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (komputer, smartfon, tablet). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
  3. W celu korzystania ze strony internetowej Usługodawcy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej Usługodawcy.
  4. Serwis attero.pl nie wykorzystuje cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
  5. W ramach strony internetowej Usługodawcy stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Usługodawcy. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Usługodawcy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługodawcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  6. Pliki cookies stron trzecich.
   1. Pliki cookies Analytics: Attero.pl stosuje pliki cookies Google Analytics, mające na celu analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z niniejszej Witryny internetowej. Attero.pl może dzięki nim dokonywać modyfikacji użyteczności swojej Witryny internetowej. Firma Google jedynie przetwarza dane pozyskane za pomocą serwisu attero.pl internetowej anonimowo. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie plików Google Analytics, odwiedź stronę www.google.com/analytics.
   2. Serwis attero.pl zezwala na stosowanie plików cookies wtyczek społecznościowych należących do określonych stron trzecich. Umożliwia to użytkownikom dzielenie się treściami zawartymi w Serwisie za pośrednictwem niektórych sieci społecznościowych. Wtyczki te zwiększają również przyjazność Serwisu dla użytkowników. Dane (oraz ich wykorzystanie) zebrane przez strony trzecie za pomocą wtyczek społecznościowych są określane całkowicie przez te strony, a Serwis nie może odczytywać tych plików cookies (ani też strony trzecie nie mogą odczytywać plików cookies Serwisu). Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies stron trzecich, należy zapoznać się z odpowiednią polityką ochrony prywatności stron trzecich.
  7. Sposoby akceptowania plików cookies.
   1. Każdy użytkownik samodzielnie określa sposób zarządzania plikami cookies Serwisu attero.pl.
   2. W celu dokonania zmiany ustawień Użytkownik dokonuje zmian ustawień plików cookie zgodnie z instrukcją używanej przez siebie przeglądarki.
 5. Rejestracja.
  1. Do korzystania z usług Serwisu konieczne jest posiadanie Konta Użytkownika. Aby utworzyć Konto Użytkownika niezbędna jest rejestracja w Serwisie attero.pl.
  2. Rejestracja konta użytkownika następuje za pomocą formularza znajdującego się na Stronie internetowej Serwisu. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na konto poczty elektronicznej, podane podczas rejestracji, wiadomość e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym. Do uruchomienia Konta Użytkownika konieczne jest potwierdzenie rejestracji poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego w otrzymanej wiadomości e-mail.
  3. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik:
   1. akceptuje postanowienia Regulaminu oraz innych regulacji określających działanie Serwisu,
   2. oświadcza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
   3. wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z ofertą Usługodawcy i obsługą techniczną Konta Użytkownika.
  4. Przy zakładaniu Konta Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje wymagane przez Usługodawcę służące do identyfikacji Konta Użytkownika, kontaktu oraz do wystawiania faktur za świadczone usługi.
  5. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się na konto Użytkownika i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z udostępniania osobom trzecim Loginu i Hasła do Konta Użytkownika.
 6. Usunięcie konta.
  1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w serwisie poprzez zalogowanie się w nim i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie swojego konta. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator Serwisu usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 7 dni.
  2. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi, wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne podmioty, bez zgody Administratora Serwisu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Zawarcie umowy.
  1. Zawarcie umowy świadczenia dostępu do płatnych usług elektronicznych następuje z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika uruchomienia dostępu do usług płatnych poprzez kliknięcie w link w otrzymanej wiadomości e-mail.
  2. Z chwilą uruchomienia dostępu do płatnych usług elektronicznych na skrzynkę Użytkownika przesłana zostanie faktura proforma opiewająca na kwotę zgodną z wybranym zakresem usług płatnych, z 30 dniowym terminem płatności.
  3. W dniu następnym po upływie 30 dniowego okresu próbnego w przypadku nie opłacenia faktury proforma dostęp do usług płatnych zostanie zablokowany, a wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika bezpowrotnie usunięte.
  4. Uznanie faktury za opłaconą następuje z chwilą wpłynięcia środków na konto Serwisu.
  5. Skorzystanie z opcji kup teraz lub zamów równoznaczne jest z wyrażeniem chęci do zawarcia umowy.
  6. Zawarcie umowy sprzedaży towarów i usług następuje po opłaceniu faktury proforma otrzymanej na skrzynkę poczty elektronicznej, która wystawiona jest po uzgodnieniu wszystkich szczegółów między Usługodawcą a Usługobiorcą lub po ostatecznym potwierdzeniu zamówienia z opcją płatności przy odbiorze.
 8. Rozwiązanie umowy.
  1. W przypadku dostępu do płatnych usług elektronicznych rozwiązanie umowy następuje:
   1. automatycznie po upływie okresu próbnego, w przypadku nieopłacenia faktury proforma,
   2. automatycznie po upływie okresu abonamentowego w przypadku niewykupienia  kolejnego okresu abonamentowego,
   3. na żądanie Użytkownika.
  2. W przypadku pozostałych usług oraz usług sprzedaży towarów rozwiązanie umowy następuje po wykonaniu usługi określonej w umowie i opłaceniu należności.
 9. Płatności.
  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze (przesyłka pobraniowa) lub zaplata przy odbiorze w punkcie odbioru osobistego.
  2. Przelewem – płatność dokonywana samodzielnie na numer rachunku otrzymanego drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty zamówienie przekazywane jest do realizacji.
 10. Reklamacje.
  1. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres właściciela Serwisu attero.pl.
  2. Klient może składać reklamacje dotyczące usług i towarów pocztą elektroniczną na adres biuro@attero.pl.
  3. Sprzedawane towary oraz usługi świadczone osobiście objęte są gwarancją Sprzedawcy przez okres 24 miesięcy dla Klientów będących Konsumentami oraz 12 miesięcy dla pozostałych Klientów licząc od dnia sprzedaży lub od dnia otrzymania towaru w przypadku sprzedaży wysyłkowej.
  4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:
   1. Imię i nazwisko lub nazwę Klienta;
   2. Adres Klienta;
   3. Datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji;
   4. Przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta;
   5. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. Klient do zgłoszenia reklamacyjnego może dołączyć fotografie przedstawiające przedmiot reklamacji.
  6. W przypadku, gdy dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym nie pozwalają odnieść się do zgłoszenia, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie danych w podanym zakresie.
  7. W przypadku braku możliwości oceny zasadności reklamacji na podstawie przesłanych danych Sprzedawca zwraca się do Klienta o przesłanie przedmiotu reklamacji na adres właściciela Serwisu celem dokonania szczegółowych oględzin.
  8. W przypadku, gdy przesłanie podmiotu reklamacji jest niemożliwe Klient udostępni przedmiot reklamacji do oględzin w miejscu zainstalowania w uzgodnionym ze Sprzedawcą terminie jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
  9. Klient wysyła przedmiot reklamacji na swój koszt.
  10. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana Sprzedawca zwraca koszty demontażu, dostarczenia oraz ponownego montażu przedmiotu reklamacji w sposób uzgodniony z Klientem.
  11. W przypadku dokonywania oględzin przedmiotu reklamacji w miejscu zainstalowania i nie uznania zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Klient zostanie obciążony kosztami dojazdu w wysokości iloczynu stawki za kilometr i podwojonej liczby kilometrów od siedziby właściciela Serwisu attero.pl do miejsca zainstalowania przedmiotu reklamacji, kosztami przejazdu drogami płatnymi oraz kosztami oględzin.
  12. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokonuje nieodpłatnej naprawy przedmiotu reklamacji lub w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa nieodpłatnej wymiany na nowy lub, gdy towar nie jest już dostępny w sprzedaży, na nowy o podobnych właściwościach i wartości.
  13. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność gwarancyjną, gdy towar został uszkodzony w przypadku:
   1. użycia lub montażu niezgodnie z instrukcjami producenta,
   2. użycia lub montażu niezgodnie z przeznaczeniem,
   3. montażu przez osoby nie posiadające do tego odpowiednich kwalifikacji oraz narzędzi,
   4. działania czynników zewnętrznych,
   5. działania żywiołów,
   6. działań wojennych, aktów wandalizmu,
   7. zabrudzeń, w tym zabrudzeń chemicznych,
   8. uszkodzeń mechanicznych,
   9. spowodowanych przez roślinność i zwierzęta,
   10. dokonania zmian konstrukcyjnych,
   11. nie zachowania odpowiedniej czystości w czasie montażu,
   12. zastosowania nieodpowiedniego sprzętu pomiarowego.
  14. Sprzedawca naprawia lub wymienia towar w terminie 14 dni od chwili uznania reklamacji lub w przypadku gdy naprawa lub wymiana wymaga dłuższego czasu informuje Klienta o przewidywanym terminie naprawy bądź wymiany towaru.
  15. W przypadku reklamacji dotyczącej usług elektronicznych Usługodawca usuwa usterkę w miarę możliwości niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta.
  16. Okres abonamentowy ulega przedłużeniu przez czas, jaki Klient nie mógł korzystać z usług elektronicznych lecz nie mniej niż 1 dzień.
  17. Czas, w którym Klient nie mógł korzystać z usług elektronicznych liczony jest od chwili otrzymania zgłoszenia od Klienta do chwili powiadomienia Klienta o usunięciu przyczyn usterki.
  18. Za przerwę w możliwości korzystania z usług elektronicznych spowodowaną przyczynami leżącymi po stronie Klienta przedłużenie okresu abonamentowego nie przysługuje.
  19. Za przerwę w możliwości korzystania z usług elektronicznych spowodowaną ogłoszoną wcześniej przerwą techniczną  przedłużenie okresu abonamentowego nie przysługuje.
  20. Usługi świadczone osobiście objęte są gwarancją identycznie jak dla towarów.
 11. Odstąpienie od umowy.
  1. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w terminie 14 dni od daty sprzedaży lub otrzymania towaru w przypadku sprzedaży wysyłkowej.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty otrzymania rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły, oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia.
  3. Płatność zwracana jest takim samym kanałem, jak otrzymana od Klienta, bądź innym przez niego wskazanym.
  4. Odstąpienie od umowy możliwe jest przez wysłanie oświadczenia woli w formie pisemnej na adres siedziby właściciela Serwisu attero.pl lub pocztą elektroniczną na adres biuro@attero.pl.
  5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  6. Data wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczona jest od daty stempla pocztowego w przypadku wysłania oświadczenia na piśmie oraz data wysłania oświadczenia pocztą elektroniczną.
  7. Klient zobowiązany jest odesłać towar w stanie niezmienionym w terminie 14 dni od chwili odstąpienia od u mowy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie ze wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). Po zgłoszeniu zwrotu zakupionego produktu prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą wysyłki zwracanego Towaru. Koszt zwrotu towaru do Siedziby Serwisu ponosi Konsument terminie 14 dni od chwili odstąpienia od umowy.
  8. Sprzedający zwróci kwotę zapłaconą zgodnie z umową przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Sprzedającego tym samego kanałem, jak przy otrzymaniu zapłaty lub innym określonym przez Klienta.
  9. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. instalacja internetu przewodowego w domu konsumenta);
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. zakup złota na giełdzie);
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. sukienka szyta na zamówienie);
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. zakup mleka w sklepie internetowym);
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zakup i otwarcie opakowania ochronnego elementów głowicy kablowej);
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. głowice zamontowane na kablu);
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli (np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku);
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy (np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa);
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD);
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;
   12. o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu na mecz);
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek).
  10. Odstąpienie od umowy oświadczenie usług elektronicznych przysługuje każdemu Klientowi w okresie 30 dni bezpłatnego okresu próbnego liczonego od chwili potwierdzenia zawarcia umowy.
  11. Nie opłacenie faktury proforma za okres abonamentowy równoznaczne jest z odstąpieniem od umowy i nie ponosi za sobą żadnych innych skutków poza wyłączeniem dostępu do płatnych usług elektronicznych.
 12. Postanowienia końcowe.
  1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Serwisu attero.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  2. Właściciel serwisu attreo.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże właściciel Serwisu nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub modyfikacji oprogramowania Serwisu.
  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
  5. Wszelkie spory wynikłe podczas realizacji umów pomiędzy Klientem a właścicielem Serwisu, w sytuacji braku i niemożliwości polubownego rozwiązania spornych kwestii, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2015.